ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://draleksievi.bg/

          Настоящият Документ представлява условията които уреждат правилата за ползването на сайта https://draleksievi.bg/ (наричани по-надолу „ОБЩИ УСЛОВИЯ“)

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА
 2. „ДЕРМА РЕНЕСАНС“ ЕООД (наричано за краткост „Dr.Aleksievi“) е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция в гр. Карлово, ул. „Градинарска“ № 8, с ЕИК 204735259.
 3. „ДЕРМА РЕНЕСАНС“ ЕООД администрира сайта https://draleksievi.bg/ (наричан по-долу за краткост „Сайт“).
 4. Можете да се свържете с Dr.Aleksievi на посочения по-горе адрес, както и на телефон +359 896 85 34 52 или на имейл – office@draleksievi.bg.

          Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Dr.Aleksievi, от една страна, и всеки потребител, който зареди в своя интернет браузър сайта  https://draleksievi.bg/ (наричан по-долу „Потребителят“), от друга страна. „Потребител” на Сайта е всяко физическо лице, което използва Сайта. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на Договор между Dr.Aleksievi и Потребителя.

          Моля, прочетете изцяло настоящите Общи условия преди да използвате всички услуги, предлагани от Dr.Aleksievi на този Сайт (наричани за краткост „Услугите). Всеки Потребител, който зареди в своя интернет браузър сайта https://draleksievi.bg/, заявява, че е запознат с Общите условия, напълно разбира съдържанието и смисълa им и се задължава да ги спазва.

 1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
 2. Услугите, предоставяни от Aleksievi на Потребителя чрез този Сайт, са осигурени единствено с цел информиране. Dr.Aleksievi НЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване на Потребителя платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си.
 • УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 1. Aleksievi идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на сайта и на IP адреса на Потребителя.
 2. Потребителят на този Сайт заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че приема настоящите условия за ползване на Сайта по същество.
 3. С приемането не настоящите Общи условия, всеки Потребител, който използва сайта, се съгласява доброволно предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани от Aleksievi за предоставяне на съответната Услуга.
 4. Всички данни, доброволно предоставени от Потребителя, както и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Aleksievi за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставяната Услуга, както и за целите на директния маркетинг.
 5. Aleksievi полага дължимата грижа за защита на информацията за Потребителя, станала известна на Dr.Aleksievi по повод на използването на Сайта.
 6. Aleksievi събира и използва информацията, предоставена от Потребителите за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Dr.Aleksievi.
 7. Aleksievi си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им, в случай, че за Dr.Aleksievi възникне задължение да предостави личната информация за Потребителите на съответните компетентни държавни органи когато това е необходимо съгласно действащото законодателство.
 8. Потребителят може да изпрати съобщение или запитване за резервация на час чрез имейл. Aleksievi обработва получените имейли. Във всеки изпратен имейл Потребителят има право да поиска изтриване на изпратените от него данни.
 9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси (включително наличните бази данни), съдържащи се на информационната платформа на този Сайт, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на Aleksievi и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 11. Като се има предвид, че „Съдържание“ на Сайта означава цялата информация, достъпна на Сайта; Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите Общи условия.
 12. Потребителят НЯМА право да използва Съдържанието за търговски цели, освен ако е получил изричното писмено съгласие на Aleksievi за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Dr.Aleksievi и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Dr.Aleksievi.
 13. При копиране или възпроизвеждане на Съдържанието извън допустимото съгласно настоящите Обши условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост на Aleksievi, Dr.Aleksievi има право да потърси отговорността на Потребителя и право да получи обезщетение за претърпените вреди в пълен размер.
 14. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 15. Aleksievi има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия.
 16. В случай че Потребителят е посочил имейл адрес за кореспонденция, Aleksievi следва да уведоми съответния Потребител за всяко изменение на настоящите Общи условия в 30-дневен срок от изменението на посочения от Потребителя имейл адрес.
 17. В случай че Потребителят не е посочил имейл адрес за кореспонденция, е препоръчително съответният Потребител периодично да посещава този Сайт, за да се запознае с актуалните към момента Общи условия и правни положения.
 18. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това свое право, Потребителят следва да уведоми Aleksievi в едномесечен срок от получаването на съобщението по т. 2 по-горе.
 19. В случай че Потребителят не упражни правото си на отказ от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 20. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 21. Aleksievi и Потребителят се съгласяват, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не влече недействителност на целия договор и не засяга действителността на други негови клаузи. Недействителната клауза следва да бъде заместена от повелителните норми на закона.
 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, в това число въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отделни клаузи или на договора в неговата цялост, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.